Billing

SEVIO Billing je komponenta, jejímž úkolem je vypočítat cenu odchozích telefonních hovorů a SMS podle tarifikačních tabulek, vygenerovat tisknutelný PDF dokument s výsledky a umožnit tyto výsledky exportovat ve formátu CSV (comma separated values) nebo TXT (text s oddělovačem tabelátor). Komponenta umí tarifikovat rovněž barevné (příchozí) linky.

Je nutné podotknout, že SEVIO Billing je pseudo tarifikace. SIP protokol neumožňuje přenos tarifikačních impulsů od poskytovatele připojení, proto je vypočítaná cena pouze orientační.

SEVIO Billing poskytuje kromě výstupní tabulky odchozích hovorů také statistické tabulky se součtem délky a ceny hovorů pro jednotlivé operátory (účastníky telefonní ústředny) a jednotlivé poskytovatele připojení do JTS. Administrátor získá přehled o struktuře odchozích volání (mobilní sítě, pevné linky, časová pásma, jednotliví poskytovatelé připojení do JTS).

Obsah výstupní sestavy je volitelný. Lze do něj vložit tabulku odchozích hovorů, souhrnné statistické tabulky za operátory, celkový souhrn za ústřednu. Tabulku odchozích hovorů lze seskupit podle operátorů a pro každého operátora doplnit o souhrnnou statistickou tabulku.

SEVIO Billing umožňuje změnu tarifikačních údajů v tabulkách i během fakturačního období. Část období tak může být oceněna jinými tarify, například při změně smlouvy s poskytovatelem nebo při přechodu k jinému poskytovateli.

SEVIO Billing je vícejazyčná aplikace, která ke svému provozu potřebuje  SEVIO Server. Výstupní sestava v PDF je generována v závislosti na zvoleném jazyce komponenty.

Funkcionalita:

 • Výpis odchozích hovorů s datem, časem, operátorem, poskytovatelem, tarifem, délkou a cenou hovorů.
 • Rozlišení firemních a soukromých hovorů.
 • Tarifikace barevných linek.
 • Souhrnná statistika pro operátora - poskytovatel, tarif, celkový počet hovorů, délka a cena hovorů.
 • Statistika pro ústřednu - poskytovatel, tarif, celkový počet hovorů, délka a cena hovorů.
 • Volitelný obsah tiskové sestavy.
 • Rozlišení odchozího volání podle poskytovatele, tarifu a období.
 • Fixní a kumulativní sazby.
 • Možnost omezení výběru na určité období a operátory.
 • Možnost seskupení dat podle operátorů.
 • Podpora změny tarifu během zúčtovacího období.
 • Podpora výstupních formátů PDF, CSV, TXT.
 • Export do souboru, možnost zpracování dat mimo SEVIO.
 • Jazyková nezávislost komponenty, podpora libovolného množství jazyků.
 • Výstupní PDF sestava ve zvoleném jazyce komponenty.

Konfigurace

SEVIO Billing se konfiguruje pomocí XML skriptu. Konfigurací se definují parametry připojení na  SEVIO Server, použitý jazyk a podobně.

základní pohled na aplikaci billing ukázková sestava v pdF

Vyúčtování

Na záložce "Vyúčtování" nalezne administrátor všechny ovládací prvky potřebné pro vytvoření výstupní sestavy.

Tabulka s operátory umožňuje vybrat jednoho nebo více operátorů, pro které má být sestava vytvořena. Není-li vybrán žádný operátor, vytváří se sestava automaticky pro všechny operátory.

Datumové položky umožňují omezit výběr odchozích hovorů na sledované období. Zpravidla se zde zadává první a poslední den ve sledovaném měsíci, ale rozsah sestavy není nijak omezen. Lze vytvořit kontrolní sestavu i pro daný den a operátora.

 • Položka Seskupit podle operátora umožňuje seskupit odchozí hovory do tabulek podle operátorů.
 • Položka Operátor na samostatné stránce jednoduše oddělí tabulky každého operátora na samostatnou stránku.
 • Položka Tiskni tabulku s hovory zařadí do výstupní sestavy tabulku s odchozími hovory. V případě seskupení podle operátora je tato tabulka rozdělena do tabulek podle operátorů.
 • Položka Tiskni přehled pro operátora vytiskne za tabulku hovorů souhrnnou statistickou tabulku s voláním podle poskytovatelů, tarifů a období.
 • Položka Tiskni celkový přehled zařadí na konec sestavy statistickou tabulku s údaji o odchozích hovorech vztaženou k celé ústředně.
 • Položka Hovory umožňuje zařadit do sestavy buď všechny hovory, nebo jen soukromé nebo jen firemní. Takto lze rozlišit a zaměstancům vyúčtovat jejich soukromé hovory.
 • Položka Typ výstupu umožňuje vybrat výstupní formát sestavy před uložením. Všechny výstupní formáty jsou dostupné najednou.
 • Tlačítka Vytvoř sestavu a Ulož sestavu slouží k ovládání procesu tvorby a ukládání sestavy. Jestliže je jednou sestava vytvořena, lze ji uložit buď jako PDF dokument, CSV dokument nebo jako text s oddělovačem tabelátor (TXT). Formáty CSV a TXT jsou zde zařazeny proto, aby bylo možné data zpracovat i mimo SEVIO. Tyto formáty obsahují data z tabulky odchozích hovorů, statistické tabulky nejsou zařazeny.

Tarify

Na záložce "Tarify" nalezne administrátor ovládací prvky pro zadání nových a změnu stávajících tarifů. SEVIO Billing umožňuje zachovat historii tarifů pro zpětné zpracování dat.

Použití regulárních výrazů je pohodlný způsob pro přesné rozlišení směrování odchozích hovorů na poskytovatele nebo rozlišení tvarů volaných telefonních čísel. Lze tak rozpoznat volání do místní sítě, do zahraničí, na mobilní sítě, na SMS gateway, a to vše přes různé poskytovatele..

Tarifikace také umožňuje definovat, na kterou část hovoru bude použita fixní sazba (je započítána například první minuta) a na kterou se vztahuje kumulativní sazba (po první minutě každá vteřina).