WEB

Webové rozhraní je určeno k ovládání a konfiguraci komponent SEVIO a k ovládání a konfiguraci telefonní ústředny (SQL tabulky splupracující s dial plánem).

Uživatel se přihlašuje do systému prostřednictvím webového formuláře obdobným způsobem, jako u komponent SEVIO. Zadává jméno uživatele (případně klapku) a heslo. Zadání klapky umožní uživateli vytáčet telefonní čísla přímo z webového rozhraní (telefonní seznam).

Po identifikaci a úspěšném přihlášení uživatele může tento pracovat s moduly Uživatelé call centra, Hovory a přehrávání hovorů, Statistiky hovorů, V.I.P. seznam zákazníků, Statistiky logování operátorů do front, Firemní telefonní seznam, Telefonní seznam telefonu operátora, Obchodníci a jejich zástupci.

Webové rozhraní je navrženo jednoduše jako levná náhrada LITHE CORE CRM tak, aby mohlo být nasazeno ve firmách, které nepotřebují sahat do konfigurace ústředny a využívat funkcionalitu CRM systému, ale pouze zpracovávat a vyhodnocovat nasbírané informace z telefonní ústředny. Rozhraní proto neobsahuje moduly pro konfiguraci ústředny (SIP účty, agenti, fronty, členové front ).

Všechny moduly webového rozhraní a moduly pro konfiguraci ústředny jsou dostupné v LITHE CORE CRM, které navíc nabízí komfortní ovládání a funkcionalitu pro zpracování informací ve vztahu k zákazníkovi i vlastní firmě.

Webové rozhraní je naprogramováno jako servlety a Java Server Pages (JSP). Objektový model, umožňuje libovolné rozšíření o další objekty (tabulky). K provozu potřebuje HTTP server nebo aplikační server na platformě JAVA. Pro komunikaci se serverem využívá SEVIO API, které je součástí distribuceSEVIO.

Funkcionalita:

 • Přihlášení uživatele jménem, heslem i telefonní klapkou.
 • Vytáčení telefonních čísel ze seznamu prostřednictvím webového rozhraní.
 • Prohlížení a filtrace záznamů o hovorech telefonní ústředny.
 • Přehrávání nahraných hovorů.
 • Zobrazení detailu hovoru s množstvím informací.(časové údaje, vyzvánění na operátory, přepojování).
 • Vytváření statistik call centra (časový průřez vytížení, grafy, statistiky operátorů).
 • Operativní změna uživatelských parametrů, které se zobrazují v aplikaci Panel.
 • Správa V.I.P. (spojeno s dial plánem, změna okamžitě ovlivní chování ústředny).
 • Správa tabulky uživatelů SEVIO komponent včetně webového rozhraní.
 • Správa seznamu obchodníků a jejich zástupců.
 • Správa překladů – synonym pro pojmenování front a textů použitých v komponentách.
 • Správa obecného telefonního seznamu.
 • Správa telefonního seznamu telefonu přihlášeného operátora.

Konfigurace

Webové rozhraní používá SEVIO API, které je inicializováno pomocí servletu (načtení metamodelu ze serveru, práce s business objekty). Konfigurace servletu se provádí standardním způsobem přes soubor "web.xml".

úvodní strana po přihlášení prohlížení tabulky hovorů

Modul Hovory

V modulu HOVORY může přihlášený uživatel vyhledávat v tabulce hovorů, která je automaticky plněna daty komponentou SEVIO Server.

V tabulce hovorů lze vyhledávat fulltextově nebo podle konkrétního čísla volajícího/volaného. Výsledek hledání lze omezit datumem i čase. Výsledná tabulka s hovory je automaticky stránkována po 200 záznamech (lze navolit pomocí konfiguračních parametrů).

V tabulce hovorů existuje možnost zobrazit detail hovoru se úplnými informacemi o hovoru a přehrát záznam hovoru (byl-li pořízen).

Detail hovoru

V detailu hovoru jsou zobrazeny veškeré informace o hovoru včetně tabulky s údaji o vyzvánění na jednotlivé operátory, stavem operátora a přepojování hovoru. Lze přehrát záznam hovoru, bylo-li nahrávání v průběhu hovoru aktivováno (automaticky/ručně).

V tabulce spojení lze nalézt záznamy všech vyzvánění i spojení na operátory. Tabulka zobrazuje informace o počátku i délce zvonění, stavu operátora v call centru (volný, DND) a barevně odlišuje hovory, které jen vyzváněly od těch, kde se hovořilo.

Z tabulky souvisejících hovorů je možné podle posloupnosti záznamu vysledovat průběh přepojování hovoru mezi operátory.

Informace o hovoru, které jsou v jeho detailu zobrazeny
SKUPINA POLOŽKA
Volající
 • telefonní číslo volajícího (vytočené)
 • telefonní číslo volajícího (získané z JTS)
 • identifikátor volajícího operátora v ústředně (jde-li o operátora)
 • identifikátor volajícího uživatele
 • telefonní číslo zákaznické linky volajícího (byl-li na ni voláno)
 • kanál volajícího (pro dohledání v logu ústředny)
Volaný
 • telefonní číslo volaného (vytočené)
 • telefonní číslo volaného (získané z JTS)
 • identifikátor číslo volaného operátora v ústředně (jde-li o operátora)
 • identifikátor volaného uživatele
 • telefonní číslo zákaznické linky volaného (byl-li na ni voláno)
 • kanál volaného (pro dohledání v logu ústředny)
Další údaje
 • název fronty (bylo-li voláno přes frontu)
 • čas vstupu hovoru do ústředny (vytvoření kanálu)
 • čas počátku zvonění, konce zvonění a délka zvonění [ms]
 • čas počátku hovoru, konce hovoru a délka hovoru v [ms]
 • čas konce hovoru (uzavření kanálu), celková délka hovoru [ms]
 • hangup kód (DND)
 • informace o přepojování

Modul Statistiky

Statistiky poskytují rychlý přehled o aktuálním stavu v call centru formou tabulek a grafů. Data, ze kterých jsou statistické údaje vypočítány, lze ovlivnit nastavením filtru stejně, jako v případě vyhledávání záznamů hovorů. Jediným tlačítkem zle zobrazit jak statistiku, tak tabulku hovorů, ze kterých byla statistika vypočítána.

V základní verzi webového rozhraní jsou kalkulovány tyto statistické informace:

 • celkový počet uskutečněných hovorů
 • celkový počet příchozích hovorů
 • celkový počet odchozích hovorů
 • celkový počet propadlých hovorů
 • všechny uskutečněné hovory v rámci dne seskupené podle hodin
 • všechny příchozí hovory v rámci dne seskupené podle hodin
 • všechny odchozí hovory v rámci dne seskupené podle hodin
 • všechny propadlé hovory v rámci dne seskupené podle hodin
 • počet uskutečněných hovorů podle operátorů v rámci dne seskupený podle hodin
 • délka uskutečněných hovorů podle operátorů v rámci dne seskupená podle hodin

Nastavením filtru lze omezit výběr údajů, ze kterých budou statistiky kalkulovány. Lze tak získat přehled jen o jistém o časovém úseku dne nebo naopak nechat zobrazit více dnů dohromady (případně i těchto více dnů omezit časovým úsekem v rámci dne).

Tabulka hovorů a další tabulky (logování) poskytují mnoho údajů, ze kterých lze dělat statistické výstupy. Mohou tak být získány údaje například o

 • počty a časové řezy volání na zákaznické linky, průměrné, minimální

  a maximální délky vyzvánění ve frontách

 • průměrné, minimální a maximální délky hovorů ve frontách i podle operátorů
 • způsob přihlašování a odhlašování operátorů do call centra (důvod odhlášení)
 • a mnoho dalších …

Potřebuje-li zákazník vytvářet vlastní statistické výstupy, může získat přímý přístup do databáze tvořené SEVIO Serverem (čtení).

statistika hovorů - denní statistika hovorů - podle operátora

Modul Uživatelské parametry

Přímé ovlivňování údajů, zobrazovaných v komponentě SEVIO Panel, je zajištěno právě modulem Uživatelské parametry.

Prostřednictvím webového rozhraní lze jednoduše měnit údaje v jednotlivých kolonkách tabulky nebo v poznámce. Po změně údaje a opuštění editovacího políčka okamžitě dojde k opravě hodnoty ve všech aktivních komponentách, které jsou k systému připojeny.

Tímto způsobem může správce call centra (nebo odpovědná osoba) informovat operátory o aktuálních organizačních změnách v call centru nebo o potřebě posílení některé fronty.

Je-li tabulka uživatelských parametrů využívána pro sdělení kategorizovaných obchodních informací, jsou tyto informace okamžitě sděleny všem operátorům call centra.

Modul Překlady

Všechny komponenty SEVIO jsou naprogramovány jako vícejazyčné. Mají vlastní XML soubor, ve kterém jsou identifikátory, použité v grafickém rozhraní, přeloženy do podporovaných jazyků.

Jednoduchou formou, prostřednictvím modulu Překlady, lze centrálně změnit překlad kteréhokoliv identifikátoru kterékoliv komponenty.

Někdy je třeba překládat i názvy front, použité v dial plánu, do lidštější podoby. Při zobrazení v komponentě SEVIO Panel nebo SEVIO Agent nemusí například vyhovovat délka názvu fronty (je ji třeba zkrátit) atp. Vytvořením nebo opravou překladu dojde k okamžité změně dotčené části ve všech aktivních komponentách. Smazání překladu způsobí jeho nahrazení původní (nepřeloženou) hodnotou.

uživatelské parametry a poznámka preklady

Modul Login

Modul zobrazuje obsah tabulky s informacemi o přihlášení agentů do front call centra. Z tabulky lze získat informace o tom, kdy se který agent do které fronty přihlásil (staticky, dynamicky) případně odhlásil a proč (zadání důvodu odhlášení prostřednictvím komponenty SEVIO Agent).

Modul V.I.P.

Modul spravuje tabulku V.I.P. zákazníků. V tabulce jsou uvedena jak zákaznická telefonní čísla a osobní obchodník, tak další informace, které mohou být například zobrazovány na telefonu operátora v okamžiku, kdy zákazník zavolá. Pro správnou funkci je třeba spolupráce s dial plánem.

Tabulka V.I.P. zákazníků se používá v případě, kdy neexistuje napojení na CRM a tudíž není možné tyto údaje získat jiným způsobem.

Tabulku lze také plnit prostřednictvím datové pumpy v případě, kdy není možné (žádoucí) přímé připojení na databázi CRM.

Modul Zástupci obchodníků

Každý V.I.P. zákazník může mít přiděleného osobního obchodníka (viz. modul V.I.P.). V případě, že osobní obchodník není z nějakých důvodů dostupný, lze přesměrovat hovor na jeho zástupce.

K provázání osobních obchodníků a jejich zástupců slouží tabulky Zástupci obchodníků. Zástupců jednoho obchodníka může být více, každý zástupce může mít svého zástupce a zastupování může být časově omezeno.

Tabulka zástupců osobních obchodníků se používá v případě, kdy neexistuje napojení na CRM a tudíž není možné tyto údaje získat jiným způsobem.

Tabulku lze také plnit prostřednictvím datové pumpy v případě, kdy není možné (žádoucí) přímé připojení na databázi CRM.

Modul Telefonní seznam

Firemní telefonní seznam, na který jsou napojeny komponenty SEVIO, je spravován prostřednictvím webového rozhraní.

Firemní telefonní seznam je jednoduchý, umožňuje kategorizaci položek a uložení poznámky k firmě. Každý záznam seznamu může skrývat informaci o primárním klíči každé položky v CRM systému.

Firemní telefonní seznam lze plnit prostřednictvím datové pumpy v případě z CRM.

Z firemního telefonního seznamu lze uskutečnit hovor v případě, ze je uživatel do webového rozhraní přihlášen i klapkou svého telefonu.

Modul Telefonní seznam telefonu

Většina telefonů má vestavěný interní telefonní seznam, který je možné spravovat jak prostřednictvím telefonu, tak pomocí tzv. provisioningu.

Položky v telefonním seznam telefonu lze pomyslně rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou telefonní čísla, která si přeje mít zaměstnavatel v telefonu každého operátora. Ve druhé skupině jsou telefonní čísla, která si naopak přeje mít v telefonu operátor. Obě tyto skupiny čísel lze pomocí modulu spravovat. V případě přetečení počtu položek seznamu konkrétního telefonu mají přednost čísla první skupiny (zaměstnavatele).

Telefonní seznam telefonu je využíván komponentou SEVIO Agent.

Z telefonního seznamu telefonu lze uskutečnit hovor v případě, ze je uživatel do webového rozhraní přihlášen i klapkou svého telefonu.

úprava telefonního seznamu